Regulamin kart podarunkowych

REGULAMIN WYDANIA I KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

www.hendersonshirts.com

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych HENDERSONSHIRTS a w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Wydawcy Kart Podarunkowych.
 • Wydawcą Kart Podarunkowych HENDERSONSHIRTS jest MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 10 lok. 14, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 10.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046 (dalej „Wydawcą Kart Podarunkowych” lub „Wydawcą”).

§ 2

Definicje

Użyte w regulaminie zwroty oznaczają:

 • Dodatek – niestanowiący Towaru element, tworzący lub uzupełniający style i trendy w modzie, możliwy do zamówienia i sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
 • Karta Podarunkowa – elektroniczny bon towarowy w formie niematerialnej, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Nabywca - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;
 • Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów oraz Dodatków utrzymywana przez Sprzedawcę, poprzez stronę internetową www.hendersonshirts.com
 • Sprzedawca – MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 10 lok. 14, 80-755 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000658279 Kapitał zakładowy 10.000 zł, wpłacony w całości, NIP: 5833226133, REGON: 366332046.
 • Towar – koszule prezentowane jako możliwe do wyprodukowania według indywidualnego zamówienia i sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
 • Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie Internetowym;
 • Zamówienie – oferta uszycia i nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w sklepie Internetowym, kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, zgodnie z Regulaminem. Zamówienie obejmować może także ofertę nabycia Dodatków.

 § 3

Postanowienia ogólne

 • Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Sklepie Internetowym w celu zakupu Towarów. Użytkownik może za pomocą Karty Podarunkowej pokryć również koszty dostarczenia zamówionego Towaru.
 • Karta Podarunkowa może być zrealizowana jednokrotnie przed upływem terminu ważności Karty Podarunkowej.
 • Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania. Okres ważności Karty Podarunkowej wskazana jest na Karcie Podarunkowej. Kwota przekazana tytułem uzyskania Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu.
 • Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po jej wydaniu w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 • Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 • Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 • Wydawca wyda Nabywcy Kartę Podarunkową po uprzednim zaakceptowaniu przez Nabywcę niniejszego Regulaminu co odbędzie się poprzez zaznaczenie pustego pola przy: „Zapoznałem/Zapoznałam się z treścią Regulaminu wydania i korzystania z Kart Podarunkowych”. W przypadku, gdy Nabywca nie wyraża zgody na treść niniejszego Regulaminu wówczas Wydawca jest uprawniony do odmowy wydania Nabywcy Karty Podarunkowej.

§ 4

Sposób nabycia Karty Podarunkowej

 • Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania ich do realizacji w Sklepie Internetowym Wydawcy. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej nastąpi w drodze korespondencji e-mail na adres Nabywcy wskazany przez Nabywcę w trakcie procesu nabycia Karty Podarunkowej.
 • Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić wyłącznie poprzez wybranie formy płatności KARTĄ PŁATNICZĄ lub PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM lub PRZELEWEM ZWYKŁYM, za pośrednictwem usługi DOTPAY z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnionych przez dotpay sp. z o.o. w szczególności takich jak: przelew elektroniczny, karta płatnicza oraz przelew zwykły. W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości zapłaty za Kartę Podarunkową nie można dokonać poprzez wybranie formy płatności: PRZY ODBIORZE.
 • Karty Podarunkowej nie można uzyskać, poprzez użycie innej Karty Podarunkowej lub innych bonów towarowych.
 • Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi Wydawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
 • Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego.
 • Do Karty Podarunkowej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 199, poz. 1175). 

§ 5

Sposób zapłaty Kartą Podarunkową

 • Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna i ważna.
 • W przypadku transakcji dokonywanej przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym Użytkownik autoryzuje transakcję poprzez wpisanie unikalnego kodu.
 • Uprawnionym do skorzystania z Karty Podarunkowej jest każdy Użytkownik, który się nią posługuje. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Nabywcy, jak również wobec Użytkownika, w przypadku gdy Karta Podarunkowa (oraz kod autoryzacyjny, o którym mowa w ustępie poprzedzającym) dostaną się w ręce osób trzecich. Nabywca, poprzez nabycie Karty Podarunkowej, wyraża zgodę na poniesienie ryzyka, że osoba nieuprawniona posłuży się Kartą Podarunkową.
 • Karta Podarunkowa może być użyta jednokrotnie do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 • Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie możliwy do wyprodukowania według indywidualnego zamówienia Użytkownika, tj. zgodnie z aktualnie dostępną ofertą Sklepu Internetowego.
 • Z chwilą ustalenia, że Karta Podarunkowa jest ważna (i została prawidłowo autoryzowana), a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru i/lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza Kartę Podarunkową na poczet ceny Towaru i/lub kosztów dostarczenia zamówionego Towaru.
 • Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Sklepie Internetowym, w chwili realizacji tego prawa. Wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru wyznacza wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru, która została wskazana w Sklepie Internetowym, w chwili składania Zamówienia.
 • W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz/lub wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym.
 • Użytkownik może jednorazowo okazać do realizacji jedynie jedną Kartę Podarunkową, tj. Użytkownik nie może łączyć Kart Podarunkowych celem zsumowania wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 • Po dokonaniu transakcji w Sklepie Internetowym aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych. Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie.
 • Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty (tj. Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do wypłacenia środków pieniężnych z tytułu niewykorzystania Karty Podarunkowej w całości), gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru oraz/lub wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, to Użytkownik otrzymuje nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej pomniejszonej o wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej (lub pomniejszonej o wartość Towaru oraz/lub wartość kosztów dostarczenia zamówionego Towaru).
 • Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który nabędzie Towar przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym poprzez podanie unikalnego kodu znajdującego się na Karcie Podarunkowej. Karta Podarunkowa uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Podarunkowej.

§ 6

Prawa i obowiązki Nabywcy i Użytkownika

 • Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie Karty Podarunkowej innym osobom i tym samym zobowiązany jest dopełnić starań uniemożliwiających wejście w posiadanie Karty Podarunkowej przez osoby nieupoważnione.
 • Nabywca oraz Użytkownik ponoszą wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu.

2.      Ani Nabywca ani Użytkownik ani żadna inna osoba posługująca się Kartą Podarunkową nie jest uprawniona do żądania zwrotu środków pieniężnych w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub Dodatku, w przypadku gdy za dany Towar lub Dodatek zapłata nastąpiła poprzez wykorzystanie Karty Podarunkowej.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów opłaconych przy pomocy Karty Podarunkowej, środki pieniężne są zwracane Użytkownikowi na Kartę Podarunkową, tj. poprzez wydanie nowej Karty Podarunkowej. W przypadku zwrotu środków pieniężnych Użytkownikowi na Kartę Podarunkową jej okres ważności zostaje przedłużony o kolejne 12 miesięcy.

§ 7

Uprawnienia i odpowiedzialność Wydawcy

 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
 • W przypadku wskazanym w § 7 ust. 1 a) niniejszego Regulaminu, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy bądź Użytkownikowi pozostałej na Karcie Podarunkowej niewykorzystanej kwoty i tym samym niewykorzystana przez Nabywcę lub Użytkownika kwota przepada. Kwota środków pieniężnych znajdująca się na Karcie Podarunkowej traktowana jest jako zadatek w rozumieniu art.394 kodeksu cywilnego, który przepada na rzecz Wydawcy w przypadku gdy ani Nabywcy, ani żaden Użytkownik, nie skorzysta z Karty Podarunkowej w okres jej ważności. Nie uchybia to jednak uprawnieniu opisanemu w §3 ust.3 niniejszego Regulaminu (zamiana nieważnej Karty Podarunkowej na ważną Kartę Podarunkową).
 • upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;
 • gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;
 • gdy w Sklepie Internetowym wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji;
 • uzasadnionego podejrzenia przerobienia lub podrobienia Karty Podarunkowej.

§ 8

Postępowanie reklamacyjne związane z Kartami Podarunkowymi

 • Reklamacje związane z kartami podarunkowymi mogą być składane mailowo na adres info@hendersonshirts.com
 • Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 • Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać w szczególności:
 • Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Nabywca lub Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu (dotyczy jedynie Nabywcy), np. wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód.
 • Reklamację można złożyć korzystając z zakładki „Kontakt”.
 • Wydawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie Wydawcy dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 • Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Nabywców lub Użytkowników będących konsumentami a przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.
 • imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację (gdy Nabywca lub Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej),
 • datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • żądanie Nabywcy lub Użytkownika,
 • wskazanie przez Nabywcę lub Użytkownika, preferowanego przez Nabywcę lub Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9

Zasady zwrotu Karty Podarunkowej

 • Nabywca będący Konsumentem, który zawarł umowę o Kartę Podarunkową za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hendersonshirts.com
 • W sytuacji, w której Karta Podarunkowa została wykorzystana w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kwoty stanowiącej równowartość wartości Karty Podarunkowej, która została zrealizowana.
 • Odstępując od umowy o Kartę Podarunkową Konsument zobowiązuje się, że do czasu odesłania Karty Podarunkowej Konsument lub Użytkownik nie skorzysta z Karty Podarunkowej. W razie, gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Kartę Podarunkową a odesłaniem Karty Podarunkowej Nabywca lub Użytkownik zrealizował Kartę Podarunkową, Wydawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Konsumentowi kwoty zapłaconej za wydanie Karty Podarunkowej w zakresie, w jakim Nabywca lub Użytkownik wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej.
 • Odstąpienie od umowy o Kartę Podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hendersonshirts.com oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta, dalej ustawa o prawach konsumenta, oraz regulaminu Sklepu Internetowego.
 • Konsument chcący odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową ma prawo (choć nie obowiązek) skorzystać z następującego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 10

Zasady zwrotu Towaru zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej

 • Towary nabyte w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • W przypadku zwrotu Towarów nabytych w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Towary nabyte w Sklepie Internetowym www.hendersonshirts.com
 • W przypadku zwrotu Towaru, w sytuacji o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru. Dwunastomiesięczny termin ważności nowej Karty Podarunkowej liczony będzie od dnia jej wydania.
 • Użytkownik będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru (Dodatku) zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej. Po upływie 14 dni prawo to wygasa. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swej decyzji o odstąpieniu, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres: info@hendersonshirts.com, ewentualnie pocztą na adres pełnomocnika: MTM SHIRTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Szafarnia nr 10 lok. 14, 80-755 Gdańsk.
 • Konsument chcący odstąpić od umowy ma prawo (choć nie obowiązek) skorzystać z następującego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość o którym mowa w ust. 5. powyżej zastosowanie mają odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego.
 • W przypadku o którym mowa w ust. 5 powyżej zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania zamówienia, tj. (i) w przypadku dokonania płatności za zamówienie w całości Kartą Podarunkową zwrot ceny nastąpi w całości na Kartę Podarunkową/Nową Kartę Podarunkową; (ii) w przypadku częściowej płatności Kartą Podarunkową oraz częściowej płatności przy pomocy każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym zwrot ceny nastąpi w taki sposób w jaki została dokonana płatność, tj. część ceny zapłacona Kartą Podarunkową zostanie zwrócona na Kartę Podarunkową/Nową Kartę Podarunkową, a część ceny zapłacona przy pomocy każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Sklepie Internetowym zostanie zwrócona w przy pomocy tego samego środka płatniczego.
 • UWAGA ! Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony towar. Jeżeli jednak przedmiotem świadczenia w ramach nabywania Towarów jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji w tym wymiarów podanych przez Konsumenta albo służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Oznacza to, iż stosownie do art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, pomimo nabycia Towaru na odległość prawo odstąpienia od Umowy w zakresie Towaru nie będzie Konsumentowi przysługiwało, jeżeli Towar spełni warunki opisane w art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w przypadku, gdy Towar jest rzeczą nieprefabrykowaną wyprodukowaną według specyfiki konsumenta (np. odzież szyta na miarę). W celu usunięcia ewentualnych wątpliwości prawo do odstąpienia od umowy w zakresie Dodatków (jako elementów standardowych, nie produkowanych według indywidualnych zamówień), opisane w ustępie 5 powyżej w pełni Konsumentowi przysługuje.

§ 9

Ochrona danych

 • Wydawca przetwarza dane osobowe Nabywcy w zakresie umożliwiającym prawidłowe rozliczenie nabycia Karty Podarunkowej.
 • Wszystkie dane osobowe w rozumieniu niniejszego paragrafu są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.hendersonshirts.com.
 • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego dotyczące bonów towarowych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawy o prawach konsumenta.
 • Przekazanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy wyłącznie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 • Karta nie podlega zwrotowi Wydawcy, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy dotyczące ochrony konsumentów stanowią inaczej.
 • Umowa przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej jest zawierana w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 • Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych Konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ustawodawstwo.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 . roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych w i po tej dacie.
 • W przypadku zmiany Regulaminu - nowy regulamin zastąpi niniejszy Regulamin, z tym jednakże zastrzeżeniem, że Regulamin dotychczas obowiązujący pozostanie w mocy w odniesieniu do Kart Podarunkowych wydanych na jego podstawie przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów